Seminariepass nr 2

Seminariepass nr 2 lördag 9/5 kl: 13.00 – 14.00

 • 2a. Vad skapar ett attraktivt lokalsamhälle? – Hur du som offentlig aktör kan skapa positiv förändring i samverkan med civilsamhället.

  Under seminariet lyfter vi modeller som testats för att utveckla lokalsamhällen, samtliga i samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället.

  Tillsammans med inbjudna gäster diskuterar vi utmaningar och framgångsfaktorer. Hur kan offentliga aktörer ta vara på civilsamhället som en resurs? Är det exempelvis skillnad om satsningar initieras av en offentlig aktör eller av civilsamhället?

  I ett framgångsrikt utvecklingsarbete är inkludering och mångfald viktigt för att nå ett lokalsamhälle där alla är välkomna och känner sig trygga. Vi vill inspirera till hur engagemang och ett förändrat tankesätt i organisationen kan göra skillnad.

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor leder detta seminarium där du som deltagare får utrymme att vara med i diskussionen och ställa frågor till både myndigheten och inbjudna gäster.

  Lokal:
  Medverkande: Ingela Eriksson. Projektledare för Grön landsbygdsintegration och Tolgmodellen. En modell som har växt fram som en arbetsmarknadsinsats för nyanlända i den småländska byn Tolg. Camilla Ottosson. Samhällsplanerare Region Kronoberg, med fokus på social hållbarhet. Arbetar med projektet Stationssamhällen som regionalresurs. Anna Galin Utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Samordnare för myndighetens jämställdhetsintegrering och särskilt ansvarig för det hbtq-strategiska uppdraget
  Moderator: Elisabet Johansson och Eva Jacobsson Börjesson, båda Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
 • 2b. Uppdrag landsbygd: landsbygdsforskning bidrag till lokal utveckling i hela Sverige.

  Vilken forskning bedrivs om landsbygder i Sverige? Vilka nya kunskaper behövs för att främja en hållbar landsbygdsutveckling?

  SLU har fått i uppdrag av regeringen att öka samverkan inom svensk landsbygds- och regionalforskning. I denna workshop presenterar vi preliminära resultat från en enkät som vi skickat till landsbygdsforskare tidigare i år. Sedan bjuder vi in till ett samtal om samhällsrelevans och tillämpning av denna forskning för att bidra till lokal utveckling i hela landet.

  Lokal:
  Medverkande: Alexandre Dubois och Thomas Norrby, Institutionen för stad och land, SLU Ultuna
  Moderator:
  Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • 2c. Kooperation är verktyg för lokal ekonomi och utveckling.

  Här får ni inspiration och praktiska exempel på hur samverkan skapar lösningar på samhällsutmaningar:

  När skolan, posten och affären på en liten ort hotas av nedläggning kan lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska föreningar och bygdebolag vända utvecklingen. Organisering av lokalt utvecklingsarbete är en viktig komponent för att hitta lösningar på ortens utmaningar.

  I Sverige är 35% av företagarna över 65 år och runt om i landet finns många och starka företag som hotas att läggas ned för att det inte finns någon köpare. En lösning kan vara medarbetarövertagande, där de anställda tar över och räddar jobb och företag.

  Medvetenheten och kraven på hållbar energiförsörjning ökar, men vem äger och vart tar vinster vägen? Att skapa lokalt kooperativt andelsägda energibolag är ett alternativ för att samverka kring energiproduktion.

  För att hålla landsbygden levande måste den lokala servicen på landsbygden bibehållas och utökas. I digitaliseringens spår lyfts nya möjligheter inom dagligvaruhandel och transporter runt om i Sverige. Samverkan mellan olika aktörer leder till nya lösningar anpassade efter lokala förutsättningar.

  Coompanion verkar över hela landet och möjliggör en jämlik och demokratisk samhällsutveckling genom entreprenörskap präglat av hållbarhet och kooperation.

  Lokal:
  Medverkande: Susanne Vinderå, Anna Grönvall
  Moderator: Jeanette Rosén
  Arrangör: Coompanion Sverige
 • 2d. Folkbildningens roll för vår demokrati.

  Helle Klein, präst och chefredaktör på Dagens Arbete, talar om vår tids hot mot demokratin och om folkbildningens roll som demokratiskapare.

  Runtom i Europa och i vårt eget land drar de högerextrema krafterna fram. Det auktoritäras idé växer på demokratins bekostnad. Men folkbildningen kan vara en motståndskraft och skapa den tillit som är demokratins livsluft.

  Lokal:
  Medverkande: Helle Klein, präst och journalist
  Moderator:
  Arrangör: Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
 • 2e. Finns det en magisk formel för framgångsrikt servicearbete?

  Välkommen till en kreativ workshop där vi ger dig en start på vägen till att utveckla lokala servicelösningar som kan stå på egna ben. Vad behövs för att se till att det finns mataffär och fungerar att bo och driva företag i landsbygder? Spelar det någon roll vem som kommer med idén? Hur förankrar man och med vem? Är eldsjälar alltid en framgångsfaktor? Med utgångspunkt i de faktorer som är viktiga för ett lyckat arbete, ger vi dig verktyg för att utveckla din idé och styra undan fallgropar.

  Lokal:
  Medverkande:
  Moderator: Camilla Jägerhem, uppdragsansvarig för Tillväxtverkets handlingsplan i landsbygdsprogrammet
  Arrangör: Tillväxtverket
 • 2f. Smarta landsbygder i Sverige och Europa.

  Vad står begreppet Smarta landsbygder för och vad ska vi ha det till? Vad kan vi lära av alla Smarta landsbygder som finns runt om i Sverige och Europa? Vilka är framgångsfaktorerna och hur har samverkan sett ut som bidragit till en smart utveckling? Seminariet arrangeras av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Smarta landsbygder.

  Lokal:
  Medverkande: Representanter från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Smarta landsbygder, med flera
  Moderator: Ulrika Holmgren och Catarina Nordin Thorpe
  Arrangör: Landsbygdsnätverket
 • 2g. LRFs nya landsbygdsstrategi: Så skapar vi tillväxt i hela Sverige och 50 000 nya jobb.

  Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet, och en förutsättning för att det ska kunna utvecklas är att det är attraktivt att driva företag på platsen. Det behövs syre och nya idéer i landsbygdsdebatten om hur vi skapar en stabil infrastruktur, ett gott företagsklimat och en samhällsservice att lita på. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, presenterar sin nya landsbygdsstrategi som innehåller 20 förslag för att skapa tillväxt i hela landet och därmed 50 000 nya jobb.

  Lokal:
  Medverkande: Mikael Bäckström, ledamot av LRFs riksförbundsstyrelse och ordförande för LRFs grupp för landsbygdsfrågor. Ytterligare talare tillkommer
  Moderator:
  Arrangör: LRF
 • 2h. Ungas röster om engagemang och samarbete över generationsgränser.

  I det här seminariet delar unga med sig av sin expertkunskap kring sitt engagemang i landsbygder och glesbygder. Möt företagare, kulturpersoner och föreningseldsjälar som pratar om vad som främjat respektive hindrat deras engagemang. I ett gemensamt samtal diskuterar de inbjudna experterna dessutom vad de anser krävs för ett fungerande samarbete över generationsgränser. Vad är viktigast att lära av varandra, hur kan vi göra det och är det bra eller tröttsamt med gubbar?

  Ett panelsamtal i ny tappning, formulerat av unga.

  Lokal:
  Medverkande:
  Moderator: Sofie Skalstad och Julia Löf, Unga på landsbygden
  Arrangör: Unga på landsbygden
 • 2i. En framtid för jordbruksmarken med grön infrastruktur?

  Vår jordbruksmark är värdefull, inte bara för att vårt jordbruk ger oss mat och bidrar till vår självförsörjning av livsmedel utan även håller landskapet öppet och levande.

  I odlingslandskapet har vi en lång rad växter och djur som, precis som vi människor, behöver livsutrymmen av tillräcklig yta och kvalitet för att må bra. För att finnas kvar på lång sikt behöver de också möjlighet till spridning i landskapet. Detta kallas för grön infrastruktur. Grön infrastruktur är även ett arbetssätt där landskapets alla aktörer tillsammans planerar för långsiktigt hållbara landskap. Sådana landskap ger positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter och är en förutsättning för hållbar utveckling. Det är också grunden för att vi människor ska fortsätta få alla de nyttor som naturen ger oss, även kallade ekosystemtjänster.

  På seminariet kommer du få lära dig mer om hur vi tillsammans kan stärka den gröna infrastrukturen i odlingslandskapet för att skapa långsiktig hållbarhet och om hur situationen för jordbruksmarken ser ut i dag i Jönköpings län. Vi kommer tillsammans fundera kring hur vi gör för att planera för framtiden för att få marken att räcka till för ökade behov och en växande befolkning.

  Lokal:
  Medverkande: Linda Hassel, samordnare för Länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur och projektledare för Jordbruksmarkens framtid samt Jennie Bengtsson, landsbygdsutvecklare.
  Moderator: Linda Hassel
  Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings län