20 mars 2024

Lärarna en nyckel för landsbygdernas skolor.

Många av de mest utsatta skolorna i Sverige ligger i glesbygden och i vissa landsbygdskommuner går runt en fjärdedel av eleverna ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är utgångspunkten när Berättarministeriet bjuder in till ett seminarium på Landsbygdsriksdagen 2024.

Maria Wallin från Berättarministeriet berättar mer:

Vad är Berättarministeriet för organisation?
– Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, religiöst och politiskt obunden stiftelse som sedan 2011 verkar för att främja barns skolgång oavsett deras socioekonomiska bakgrund – det vill säga att stärka svensk skolas kompensatoriska uppdrag. Det gör vi genom att stötta lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index i kombination med låga studieresultat.

Vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vår verksamhet möjliggörs genom samverkan mellan det offentliga, det privata och det ideella, vilket är en grundförutsättning för långsiktigheten i insatsen.

Begreppet socioekonomiskt index verkar vara centralt i er verksamhet. Kan du berätta vad det är för något?
– När vi använder begreppet socioekonomiskt index utgår vi från Skolverkets definition, som i sin tur lutar sig mot SCB:s statistik. Den baseras på en modell som beskriver elevers förväntade förutsättningar att nå gymnasiebehörighet efter grundskolan utifrån ett antal socioekonomiska bakgrundsfaktorer, som vårdnadshavarens utbildningsnivå, inkomstnivå och socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

Varför är det ett viktigt mått?
– Det är det mått som Skolverket använder sig av och som därför även Berättarministeriet utgår från. Indexet korrelerar dessutom väl med andelen elever som lämnar grundskolan med, eller utan, gymnasiebehörighet.

Ni driver vanligtvis verksamhet i Sveriges storstadsområden. Hur kommer det sig att ni ska medverka på Landsbygdsriksdagen?
– Berättarministeriet startade sitt stöd till utsatta skolor i Stockholmsregionen 2011. Vi har därefter stegvis utökat stöttningen till många skolor i Göteborgs- och nu senast Malmöregionen. Parallellt har stort fokus lagts på att analysera och utforma vårt stöd för att kunna möta lärarens specifika behov och förutsättningar i hela landet. Landsbygdsorter är särskilt utsatta vad gäller tillgång till infrastruktur inom utbildning, behöriga lärare och, i vissa fall, undervisande personal i grundskolan.

Berättarministeriets interaktiva skolkarta, som finns på vår hemsida, visualiserar tydligt att skolor med förväntat större utsatthet finns även bortom storstadsområden, inte minst i så kallad glesbygd. Vi erbjuder därför redan stöd till flera av dessa glesbygdsskolor och etablerar just nu vårt stöd mer strukturerat även i Norrbottens län.

Har vi varit dåliga i Sverige på att synliggöra de utmaningar som finns för skolor i glesbygd?
– I debatten läggs ofta fokus på storstäderna och deras förorter. Det finns utmaningar i storstadsregionerna utan tvekan, men det är lätt att få intrycket att det enbart är där problemen finns. Skolor i glesbygd har också specifika utmaningar. Att rekrytera behöriga lärare, få tillgång till samhällsinstitutioner som lärosäten för fortbildning, lärande utbyten med andra lärare och rektorer som har liknande förutsättningar och samtidigt en oroande hög andel elever som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Att förändra socioekonomin i ett samhälle låter som ett långsiktigt projekt – vad är möjligt att göra för att hantera utmaningarna på kort sikt?
– Vår analys bottnar i att skolan, och framför allt läraren, är nyckeln. Genom våra kostnadsfria skolprogram, med tillhörande kompetensutveckling, ger vi lärarna verktyg för ett kreativt, språkutvecklande och lustfyllt lärande. Stödet är utformat för att lärarna ska hitta undervisningsstrategier som rustar eleverna för det alltmer komplexa samhälle de kommer att möta.

Genom att stödja Berättarministeriet bidrar såväl privatpersoner som näringsliv och demokratiska samhällsinstitutioner till vårt uppdrag att stärka en jämlik svensk skola så att fler barn lyckas med sin skolgång och är fria att forma sin framtid och bidra som aktiva samhällsmedborgare.

På Landsbygdsriksdagen har seminariet beteckningen 2H.

Läs mer om Berättarministeriet.

Aktuellt
15 april 2024
”Du kommer få fantastiska dagar i Sörmland”
15 april 2024
Mot en ny landsbygdspolitik.
15 april 2024
Maxad utställning.