29 januari 2024

Nitton inspirerande resor genom Sörmland.

Utforska Sörmland med våra inspirerande resor! Upptäck över 100 besöksmål fördelade på 19 resor och 10 spännande teman. Ingen har alla svar på hur vi formar en hållbar framtid för vår landsbygd, men vi vet att vi kan skapa den tillsammans.

Vi har valt att utforska Sörmland genom tio olika teman, vilket innebär vi gör sammanlagt 19 unika resor. Dessa teman belyser olika aspekter av de stora utmaningarna som den framtida landsbygden står inför, sedda genom ett sörmländskt perspektiv. Vårt mål är att lyfta fram och presentera en mångfald av inspirerande exempel från Sörmlands landsbygd, för att visa vad den har att erbjuda och hur den bidrar till att göra vardagen lite vackrare, hållbarare, rikare och möjligen även lite annorlunda.

Tema 1: Hållbar ortsutveckling | Resa 1–2.

Lokal demokrati utgör grundbulten för ett samhälle som är hållbart, motståndskraftigt och inkluderande. Det är på orter där invånarna, genom sitt engagemang, kontinuerligt driver på och formar sitt samhälle. Dessa platser har över lång tid strävat efter att förverkliga sina drömmar och har lagt mycket tid åt att arbeta med ortens utveckling, upplevandes både glädje och utmaningar. Deras förmåga att mobilisera invånarna under långa perioder, med hjälp av entreprenörskap och ledarskap, har resulterat i konkreta förändringar. Påhittighet, entusiasm, glädje och samarbete präglar dessa orter.

Tema 2: Stolt mat och dryck i Sörmland | Resa 3–8:

Livsmedel är ett av de vackraste ord vi känner till – det är medlet för livet. När vi betraktar maten som serveras på restauranger och i storkök, eller de processade livsmedel som säljs i våra butiker utan tydlig råvaruurskiljning, kan man undra om vi har glömt vad ordet mat egentligen står för och vilka förväntningar vi bör ha på den.

I mitten av 1980-talet startades KRAV i Sörmland och år 2004 formulerades manifestet för Ny nordisk mat på ett möte i Sörmland. Manifestet, bestående av tio punkter, bygger på råvaror som är särskilt utsökta i vårt klimat, landskap och vatten. Det uttrycker renhet, friskhet, enkelhet och etik som vi önskar förknippa med vår region. Här i Sörmland samlades matproducenter i vad som sedan blev Sörmlands matkluster, Sveriges första regionala kluster för producenter, mathantverkare och matlagare som arbetar tillsammans. Mellan 2011 och 2013 utformades landets första Livsmedelsstrategi – ”Stolt mat i Sörmland”. Sedan dess har mat och livsmedel blivit en strategisk resurs i Sörmland, med fokus på tillväxt, profilering och stolthet.

Vi firar vår rika matkultur med regionala och lokala matfestivaler, aptitretande rundor på våren och hösten, Korv & brödrundor samt midvinterfestival på vintern. Magasinet ”Stolt Mat i Sörmland” ges ut en gång om året och fyller i år sitt elfte år.

Passion, stolthet och en vilja att ta itu med utmaningar kännetecknar våra begåvade ”matlagare” över hela landskapet. Bönder visar tålamod, kunskap och envishet när de framställer exceptionella råvaror genom att pröva och korsa gamla grisraser, allt för att återge fantastiska smaker. Framtidens matlagare inkluderar unga kockelever från våra restaurangutbildningar, som vid 21 års ålder redan har utmärkt sig som Nordens bästa unga kockar. Det är detta Temaresorna handlar om – att lyfta fram och visa goda exempel från det sörmländska matskafferiet, och hur det kan bidra till att göra vår vardag lite vackrare, smakrikare och hälsosammare. Du kan välja mellan 6 olika resor, var och en med unika sätt att närma sig den sörmländska mat- och dryckesvärlden.

Tema 3: Om byggande och boende på den sörmländska landsbygden | Resa 9–10:

I detta tema går vi djupare in i frågan om bristen på bostäder och hur små orter och byar på den sörmländska landsbygden kan utvecklas genom att tillföra fler bostäder, både nu och i framtiden.

Bostadsbristen är en av de mest akuta frågorna på landsbygden i hela Sverige. I över tjugo år har Hela Sverige Sörmland fokuserat på bostadsbyggande och utveckling av orter genom satsningar på bostäder och fysisk omvandling. Just nu saknas över 50 000 bostäder på den svenska landsbygden, fördelat över mer än 2 000 byar.

Länge har landsbygden beskrivits som om det inte finns behov av nya bostäder där eftersom byarna inte växer, eller av marknadsskäl inte går att finansiera detta. Samtidigt pågår det många utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Det är initiativ där grupper gemensamt skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sina bygder.

Arbetet med bostäder är en långsam och tålamodskrävande process. De senaste 5–10 åren har vårt arbete i Sörmland gett vissa resultat. Enligt Boverket byggde Sörmland mest hyresbostäder i landet under perioden 2018–2023 med investeringsstöd. Det var i länen Sörmland, Kalmar och Kronoberg som investeringsstödet användes mest, inte i storstadslänen. I Sörmland resulterade detta i att över 500 bostäder tillkom på landsbygden. Statligt stöd var en förutsättning för att de flesta bostäderna på landsbygden skulle bli ekonomiskt rimliga, särskilt när finansieringsinstituten ständigt värderar ner marknadsvärdet på landsbygden.

Nästan allt bostadsbyggande på landsbygden är någon form av idéburet eller socialt byggande, och så är det även i Sörmland. Man lär av varandra och sätter upp mål. Som ett bevis på satsningen i Sörmland tog vi storslam när Sveriges första tillsammansbyggnadspris delades ut på den stora konferensen för Idéburet och socialt byggande i Göteborg hösten 2023. Priset premierade god samverkan mellan civilsamhället och kommunen, och det var Sörmland och landsbygden som inte bara fick det främsta priset utan också ett av de tre hedersprisen. De övriga hedersprisen gick till projekt i Uppsala och Malmö.

Tema 4 – Ett jakt- och viltlän | Resa 11:

Sörmland utmärker sig som det län med den största viltstammen i förhållande till sin geografiska storlek. Jakt och viltförvaltning skapar komplexa konflikter mellan jord- och skogsbruk, matproduktion, naturvård och landsbygdsboende. Under denna resa kommer ni att möta aktörer som har förvandlat utmaningarna med överflödigt vilt till en resurs. Vi utforskar hur detta län hanterar och balanserar de olika intressena.

Tema 5 – Hållbart entreprenörskap | Resa 12:

Vi står inför ett paradigmskifte i världen, präglat av klimatförändringar, geopolitiska spänningar och teknologisk revolution. Beslutsfattande i dagens samhälle kräver nya färdigheter för att hantera ökad komplexitet och störningar. Entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser blir avgörande när vi möter ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar för att skapa ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Hållbart och cirkulärt entreprenörskap innebär att förverkliga idéer för ekonomisk vinning eller förbättring av levnadsvillkoren. Det handlar om att våga ta risker, skapa lösningar, organisera nätverk och se möjligheter. Entreprenörskap är en dynamisk och social process där individer, enskilt eller tillsammans, identifierar möjligheter och omsätter idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter.

Vi lever i en tid som kräver en ny syn på hållbarhet och där vi ser de första tecknen på kollapsande ekosystem. Denna resa fokuserar på tre företag som strävar efter hållbart entreprenörskap inom de ramar som begränsningarna innebär. Dessa företag, två av dem från Stockholm, har bosatt sig i Sörmland för att förverkliga sina drömmar. Genom att vara exempel på hållbart entreprenörskap delar de vägar in i en framtid inom planetens gränser och visar på samspel med det omgivande samhället.

Tema 6 – Sörmlands framtid | Resa 13:

Under denna resa fördjupar vi oss i olika perspektiv som rör ungdomars engagemang och möjligheter till meningsfull fritid. Vi kommer att utforska lokala initiativ, udda idrottsgrenar, medlemsrekrytering och landsbygdsperspektivet. Frågor som hur man hittar och engagerar volontärer kommer att tas upp. Resan kommer också att inkludera en workshop där vi tar tag i och adresserar utmaningarna. För de som är nyfikna på EPA-kulturen erbjuds en möjlighet att vara med på ett riktigt EPA-häng!

Tema 7 – Kultur och lite historia i Sörmland | Resa 14–15:

Denna resa ger en inblick i några av de kulturverksamheter som finns runt om i länet. Upplevelsen blir en salig blandning av nytt och gammalt, återbruk och återskapande. Aktiviteterna varierar från konst och skogspromenader till byggande, identitetsskapande och intressanta samtal.

Tema 8 – Energi | Resa 16–17:

Energiförsörjning och energiframställning har blivit centrala frågor för både landsbygd och stad. Storskaliga lösningar som kärnkraft, vindkraft och stora kraftledningsgator påverkar stora områden och skapar omfattande lokala diskussioner. Vi kommer att utforska både de storskaliga och småskaliga energilösningarna som växer fram i Sörmland. Det inkluderar också diskussioner om en ny kraftledningsgata för att tillgodose SSAB:s behov av el för fossilfri produktion.

På samma sätt som storskaliga energilösningar diskuteras och implementeras, växer småskaliga och lokala energiprojekt fram runt om i både landsbygd och stad. Nästan varje bygd är involverad i småskalig utveckling, och dessa initiativ genomsyras oftast av ett underifrånperspektiv. Två resor kommer att arrangeras inom detta tema för att utforska och lära av de småskaliga energilösningarna som spirar runt om i Sörmland.

Tema 9 – Digitalisering | Resa 18

Digitaliseringen skapar stora möjligheter för landsbygden om den används på rätt sätt. På denna resa får vi möta inspirerande entreprenörer och kommuner som har skapat arbetstillfällen, ökad service och förbättrad livskvalitet genom digitalisering. Vi kommer att utforska olika sätt digitaliseringen kan nyttjas för att gynna både samhället och dess invånare.

Tema 10 – Naturen som en resurs för vila, vandringar och möjliga affärsmöjligheter | Resa 19

Sörmlands vildmark lockar besökare från när och fjärran. Föreningen Sörmlandsleden kommer att guida oss genom hur vi kan använda och vårda denna skatt som naturen utgör. Vi kommer att besöka lokala företagare som har utvecklat besöksverksamheten för att tillgodose efterfrågan och höra deras erfarenheter, utmaningar och framtidssyn.

1 – TEMA HÅLLBAR ORTSUTVECKLING.

2 – HÅLLBAR ORTSUTVECKLING – HÄLLEFORSNÄS OCH STALLARHOLMEN.

3. – SMÅSKALIG MAT- OCH LIVSMEDELSPRODUKTION.

4 –  EN RESA MOT FRAMTIDENS LANTBRUK MED KUNGLIG GLANS.

5 – SÖRMLÄNDSKA SMAKER, EN DRYCKES- OCH UPPLEVELSERESA TILL PASSIONERADE PRODUCENTER.

6 – VÄLKOMMEN PÅ EN RESA GENOM DET SÖRMLÄNDSKA SMAKLANDSKAPET.

7 – ÄPPELRIKET SÖRMLAND – EN SMAKFULL STUDIERESA GENOM ODLING, FÖRÄDLING OCH TRADITION.

8 – ODLING PÅ BREDDEN OCH TVÄREN – SMÅSKALIGT, EKOLOGISKT, SOCIALT.

9 – ATT TAG I BYGGANDET SJÄLVA, OM IDEBURET OCH SOCIALT BYGGANDE, GENOM BYGGEMENSKAP.

10 – BOENDE OCH BOSTADSUTVECKLARE PÅ LANDSBYGDEN.

11 – EN JAKT OCH VILTRESA.

12 – TEMA: ETT HÅLLBART ENTREPRENÖRSKAP.

13 – SÖRMLANDS FRAMTID – UNGAS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ENGAGEMANG.

14 – SÖRMLANDS KULTUR & HISTORIA BIDRAR TILL LOKAL UTVECKLING. LÄNGS VÄG 57.

15 – NÄR KVINNOR GÅR TILLSAMMANS LÄNGS EN LANDSVÄG, VÄG 223.

16 – STORSKALIGA ENERGILÖSNINGAR SAMSAS MED SKÄRGÅRD OCH KULTUR.

17 –  TEMA: ENERGI – SMÅSKALIG ALTERNATIV ENERGI.

18 – DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER FÖR LANDSBYGDEN.

19 – SOFT ADVENTURE I SÖRMLAND | SÅ HÄR KAN MAN LEVA PÅ SÖRMLANDS VILDMARK

 

Aktuellt
7 juni 2024
EU:s betydelse för Sveriges landsbygder
27 maj 2024
Tack till alla matleverantörer.
26 maj 2024
Landsbygdsriksdagen 2026 till Västerbotten!